Stadin Aikapankin ABC

1. Mikä Stadin Aikapankki on?

Stadin Aikapankissa (STAP) vaihdetaan moninaisia palveluita aikaa vastaan yhteisön jäsenten välillä. Vaihtojen periaatteena on, että kaikkien aika, työ ja avun tarve ovat yhtä arvokkaita. Stadin Aikapankissa yksi tovi vastaa yhtä työtuntia.

Stadin Aikapankki toimii kansainvälisesti tunnetun Time Banking -idean mukaisesti ja se on osa kansainvälistä Community Exchange System -verkostoa (CES). Tähän verkostoon kuuluu erilaisia paikallisraharyhmiä ja aikapankkeja yli 50 eri maasta. STAP käyttää CES:n verkkotoria, minkä etuna on se, että jäsenet voivat tehdä vaihtoja Suomessa ja eri maissa olevien aikapankkien kanssa.

Stadin Aikapankin toiminta-alueena on pääkaupunkiseutu laajasti määriteltynä. STAP on osa niiden suomalaisten aikapankkien verkostoa, jotka myös käyttävät CES:n verkkotoria.

Stadin Aikapankin toiminta on kaikille avointa eli jäseneksi voivat liittyä kaikki yksityishenkilöt. Alaikäiseltä edellytetään vanhemman suostumus osallistumiseen. Liittyessään jäsenet sitoutuvat toimimaan tovietiketin mukaisesti (ks. kohta 4). Stadin Aikapankkiin voi liittyä jäseneksi myös yhteisöjä, joiden toiminta tukee STAP:n arvoja ja toimintaperiaatteita (ks. kohta 2).

Stadin Aikapankki on rekisteröimätön, puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yhteisö. STAP:ssa on sovittu yhteisiä arvoja ja toimintaperiaatteita, jotka määrittävät toimintaa ja kuvaavat STAP:n asemaa suhteessa muihin yhteiskunnan toimijoihin.

2. STAP:n arvot ja toimintaperiaatteet

Stadin Aikapankin tavoitteena on edistää ihmisten keskinäistä avunantoa ja sitä kautta kehittää kulttuuria yhteisöllisempään suuntaan. STAP vahvistaa sosiaalisesti ja ekologisesti oikeudenmukaista paikallistaloutta, jossa jokaisella ihmisellä on yhtäläinen arvo ja osallistumisen mahdollisuudet.

Stadin Aikapankin toiminta perustuu seuraaviin arvoihin ja periaatteellisiin lähtökohtiin:

Ø Tasa-arvo
Olemme kaikki yhdenvertaisia ja jokaisella meistä on yhteiselämässä tarvittavia voimavaroja. Kaikkien aika on yhtä arvokasta. STAP:ssa palvelujen tarjoajat ja käyttäjät ovat tasavertaisessa asemassa keskenään.

Ø Yhteisöllinen vastavuoroisuus
Hyvät teot kiertävät laajassa yhteisössä, eivät vain kahden henkilön välillä. Stadin Aikapankissa vastavuoroisuus tarkoittaa sitä, että me sekä annamme omaa aikaamme muille että saamme yhteisöltä apua tarvittaessa. Lähtökohtana on, että me tarvitsemme toisiamme ja saamme pyytää muilta apua.

Ø Me-henki ja yhteisöllisyys
Yhteisöllisyyden vahvistaminen on tärkeää sekä jäsenten välillä että laajemmin asuinalueilla ja yhteiskunnassa. Aikapankkitoiminta ja siinä muodostuvat uudet tuttavuudet tukevat yhteisöjä, joissa jokaisella on mahdollisuus käyttää kykyjään sekä omaksi että yhteiseksi hyväksi.

Ø Ekologinen kestävyys
STAP:n toiminta kunnioittaa luonnon kantokyvyn rajoja. Tavoitteenamme on jättää elinvoimainen maapallo myös tuleville sukupolville, joten pyrimme vähentämään ympäristövaikutuksia. Tuemme luonnonmukaista lähituotantoa sekä tavaroiden kierrätystä ja yhteiskäyttöä.

Ø Taloudellinen oikeudenmukaisuus
Stadin Aikapankissa hyvinvointia turvataan aikaan perustuvan vaihtovälineen eli tovien avulla, mikä tukee solidaarisia taloudellisia vaihtosuhteita. Keskinäisen avun merkityksiä ja vaikutuksia ei voi, eikä tule, mitata rahassa. Stadin Aikapankin toiminnalla ei täten tavoitella taloudellista voittoa.

Ø Paikallisuus ja osallistava kulttuuri
Paikalliset ihmiset tietävät itse, miten yhteisöelämä parhaiten palvelee yksilöiden, yhteisöjen ja ympäristön hyvinvointia. Osallistuvassa ja osallistavassa kulttuurissa kaikilla on tasa-arvoinen mahdollisuus kehittää itseään ja paikallista yhteiselämää omana erityisenä itsenään.

Ø Omaehtoinen toiminta ja autonomia
Aikapankkitoiminta perustuu jäsenten ja laajemmin toiminta-alueella asuvien ihmisten tarpeisiin sekä omaehtoiseen osallistumiseen. Kaikki STAP:n toiminta lähtee jäsenistä ja nojaa oma-aloitteisuuteen. Autonomia korostaa itsenäistä asemaa suhteessa muihin yhteiskunnan toimijoihin.

Ø Yhteistyö ja oikeudenmukainen päätöksentekomenettely
STAP:n sisäinen toiminta perustuu keskinäistä ymmärrystä lisäävään yhteistyöhön. Toiminnan kehittämisessä pyritään konflikteja ennaltaehkäisevään kaikkia tyydyttävään yhteisymmärrykseen. Tavoitteena on tarjota kaikille yhtäläinen osallisuus toiminnan kehittämisessä.

3. STAP käytännössä

Stadin Aikapankin toiminnassa ei käytetä rahaa, kuten euroja. STAP toimii ilman ulkopuolista rahoitusta ja tarkkoja toimintasuunnitelmia.

Stadin Aikapankin toimintaa koskevat keskeiset päätökset tehdään jäsentapaamisissa ja jäsenäänestyksissä. Aikapankin toiminnan ylläpitämiseen ja sen kehittämiseen tähtäävää työtä koordinoi STAP-ryhmä, jonka toiminta on avoin kaikille jäsenille. Yhteiseen aikapankin kehittämistyöhön osallistumista hyvitetään STAP:n yhteistoveilla aikaperusteisesti.

Stadin Aikapankin jäsenmaksu on yksi tovi vuodessa. Jäsenmaksuista kertyneet tovit käytetään STAP:n toiminnan ylläpitämiseen ja muuhun kehittämistyöhön. Lisäksi Stadin Aikapankissa kerätään vaihtojen määrän perusteella “veroja” eli yhteistoveja veloittamalla yhteisötilille kaksi prosenttia sekä palvelun tarjoajan että saajan tileiltä. Palvelun saajan osuus kohdistuu aina STAP:n yhteisötilille, kun taas palvelun tarjoaja voi kohdistaa omat yhteistovinsa valintansa mukaan jollekin Stadin Aikapankissa mukana olevalle yhteisölle.

Yhteistoveja käytetään sisäisen kehittämistyön lisäksi Stadin Aikapankissa mukana olevien yhteisöjen tukemiseen. Yhteistoveilla kannetaan laajempaa yhteisvastuuta, minkä ansiosta voidaan huolehtia myös niistä ihmisistä, joiden mahdollisuudet avun tarjoamiseen ovat vähäiset. Paljon tukea tarvitsevaa yksittäistä jäsentä voidaan tukea STAP:n yhteisötoveilla, jos hänen on vaikeaa tarjota apuaan ja kerryttää tovejaan. Tuen perusteena ei kuitenkaan voi olla tavaravaihtoihin perustuva tovivaje.

Jäseneksi haluavat yhteisöt hyväksytään kahden kuukauden välein järjestettävissä jäsentapaamisissa. Yhteisöjen täyttämät hakemuslomakkeet lähetetään kaikille jäsenille tiedoksi ennen jäsentapaamista. Kiireisissä ja perustelluissa tapauksissa STAP-ryhmä voi myöntää yhteisölle alustavan jäsenyyden, joka vahvistetaan vielä seuraavassa jäsentapaamisessa.

Stadin Aikapankissa voi pyytää apua muilta ennen kuin on saanut itse kerättyä toveja: tarjotun ja saadun avun ei tarvitse mennä yksi yhteen. Vastavuoroisuuden edistämiseksi tileille on sovittu ylä- ja alarajoiksi 50 tovia. Rajat ovat kuitenkin suuntaa-antavat ja aina harkittavissa tapauskohtaisesti.

Sekä yksilö- että yhteisöjäsenet voivat erota Stadin Aikapankista milloin vain ilman erillisiä perusteluja. Jäsenen tili voidaan pyynnöstä poistaa, kun se ei ole miinuksella.

4. Hyvien vaihtojen tovietiketti

STAP tarjoaa puitteet ensisijaisesti palveluiden vaihdoille. Kukin jäsen vastaa kuitenkin itse tekemistään sopimuksista eli STAP ei ota vastuuta yksittäisten jäsenten tekemistä vaihdoista. STAP:ssa toimitaan avoimesti, pääsääntöisesti omalla nimellä ja kantaen henkilökohtaista vastuuta omista toimistaan.

Vaihdot ovat jäsenten välisiä eikä STAP verkostona aseta tiukkoja sääntöjä toiminnalle. Luottamuksen lisäämiseksi ja toiminnan helpottamiseksi olemme kuitenkin määritelleet “tovietiketin”, joka sisältää seuraavanlaisia suosituksia:

Vaihtotarjoukset ja -pyynnöt verkkotorilla
– Kirjoita ilmoituksissa selvästi ja riittävän yksityiskohtaisesti tarjottavan palvelun sisältö tai vaihtopyynnön tarve. Hinnoittelussa tulee noudattaa periaatetta 1 tunti työtä = 1 tovi.
– Poista vanhentuneet ilmoitukset verkkotorilta mahdollisimman pian.
– Pidä voimassa vain sellaisia vaihtotarjouksia, joita koskeviin pyyntöihin pystyt lähiaikoina vastaamaan.
– Tarjoudu tekemään vain sitä, missä voit tarjota osaamistasi.
– Sinulla on vapaus kieltäytyä yksittäisistä vaihtopyynnöistä (vaikka olet niitä yleisesti tarjonnut).

Vaihdoista sopiminen ennen vaihtoa
– Vastaa yhteydenottoihin mahdollisimman pian. Kuittaa saamasi viestit
silloinkin, kun et voi tarjota palvelua tai et enää tarvitse apua.
– Sovi palveluiden vaihdoista etukäteen riittävän yksityiskohtaisesti väärinkäsitysten välttämiseksi.
– Jos sopimuksiin tulee muutoksia, ilmoita vaihtokumppanille heti, kun mahdollista. Jos vaihtokumppani ei tule sovittuun tapaamiseen, toinen osapuoli saa laskuttaa tovin toteutumattomasta vaihdosta ja vaihtoon valmistautumisesta.
– Tutustu vaihtokumppaniisi tarvittaessa etukäteen ja sovi mahdollisen tutustumiskäynnin tovituksesta.
– Vaihtoon liittyvistä matkoista ei pääsääntöisesti veloiteta: sovi asia etukäteen, jos haluat veloittaa niistä erikseen (joko toveja tai euroja).
– Sovi ennen vaihtoa, miten palvelukseen suoraan liittyvät muut mahdolliset kulut (materiaalit, tilat, raaka-aineet ym.) korvataan. Suosituksena on, että myös ne korvataan toveina, mutta asia voidaan sopia osapuolten välillä tapauskohtaisesti ennen vaihtoa.

Vaihtojen toteuttaminen
– Toista auttaessamme teemme aina parhaamme.
– Vaihtotilanteissa edistämme omalla käytöksellämme rehellistä ja reilua yhteisöllisyyttä.
– Kunnioitamme toisiamme, ja olemme osa erilaisuutta arvostavaa ja ymmärtävää verkostoa.
– Sopimalla tovimäärästä etukäteen tai heti vaihdon jälkeen ylläpidämme avoimuuden kulttuuria.
– Tavaroita lainattaessa on huolehdittava tavaroiden kunnosta ja sovittava erikseen, missä kunnossa tavara palautetaan. Tarvittaessa vaihtajat voivat sopia lainaamiseen sisältyvästä pantista.

Palvelujen tovittaminen (eli tilittäminen CES-verkkotorilla)
– Vaihtojen pääsääntönä on aina, että palvelusta tilitetään toveja siihen kuluneen ajan mukaan eli myös desimaalit ovat käytössä.
– Vaihtoon käytettyjen tovien määrä on hyvä varmistaa yhdessä heti vaihdon jälkeen, mikäli toveista ei ole sovittu etukäteen.

Vaihtojen jälkeen
– Myyjä veloittaa tovit tehdyistä vaihdoista mahdollisimman pian.
– Jos vaihtojen lopputuloksesta syntyy erimielisyyksiä, on vaihtojen osapuolten ensisijaisesti sovittava asia neuvottelemalla. Jos asiassa ei päästä yksimielisyyteen neuvottelemalla, asiaa voi selvittää yhdessä STAP-ryhmän ja/tai sovittelutiimin kanssa.
– Jos olet tyytyväinen vaihtoon, voit auttaa muita jäseniä ja hyödyttää koko yhteisöä kirjoittamalla vaihtokumppanistasi suosituksen verkkotorilla.

Tavarat Stadin Aikapankissa
– Tavaroita ja STAP:n kautta tehtäviä tuotteita (esim. villasukkia, luomuruokaa…) vaihdettaessa vaihdon arvo (“hinta”) määritellään aina kokonaan toveissa.
– Luokittele tavarailmoitukset verkkotorilla Tavarat-kategoriaan, jotta ne eivät sekoita palveluilmoituksia ja ihmiset osaavat etsiä niitä erikseen.
– Tavaroiden tarjoajat määrittelevät tuotteiden arvon toveissa arvioiden sen kohtuullisuuden.

* Syksyn 2013 jäsentapaamisissa jatketaan vielä keskustelua ainakin seuravista aiheista: tavarat STAP:ssa, omalla nimellä toimiminen/ jäsenten henkilötiedot STAP:ssa ja STAP:n kehittämistöiden organisoiminen. STAP ABC:n on laadittu tänä keväänä 2013 STAP:n jäsentapaamisissa ja STAP-ryhmän voimin. Viimeksi dokumenttia käsiteltiin jäsentapaamisessa 19.5.2013.

STAP ABC on laadittu keväällä 2013 STAP:n jäsentapaamisissa ja STAP-ryhmän voimin. Tässä dokumentissa määriteltyjä asioita voidaan nostaa uudelleen käsittelyyn jäsentapaamisissa ja tehdä tarvittavat muutokset.

Advertisement

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s