STAP-ABC toimintaperiaatteita ja tovietikettiä

Seuraavassa jäsentapaamisessa 19.5. (klo 15-19, Sosiaalinen HUB, os. Katariinankatu 3) palataan siihen, miksi aikapankkeja tarvitaan jatkamalla aiempaa keskustelua STAP:n arvoista ja toimintaperiaatteista

Tapaamisen pohjaksi olemme hahmotelleet yhteistä ”käsikirjaa” tai STAP:n “ABC-tekstiä”. Yhteinen ymmärrys on tärkeää meidän omalle toiminnallemme, koska 3000 ihmisen yhteisössä tarvitaan jonkinlaisia yhteisiä pelisääntöjä ja toiminnan suuntaviivoja. Yhteinen näkemys toiminnasta on tärkeää myös siksi, että olemme mukana erilaisissa verkostoissa ja yhteiskunnallisissa keskusteluissa, joissa puhutaan aikapankeista. Myös Helsingin kaupunginvaltuusto kirjoitti viime keväänä globaalin vastuun strategiassaan, että ”sosiaalisen kestävyyden, kaupunkilaisten omaehtoisen elämän ja talouden vakauden edistämiseksi kaupunki selvittää miten se voi tukea aikapankkien toimintaa”. Olemme olleet aktiivisesti mukana tässä prosessissa ja meidän olisi jatkossa hyvä palata asiaan ja miettiä, mikä meidän suhde kaupunkiin voisi olla.

Eli: Mikä STAP on? Minkälaisiin arvoihin toiminta perustuu? Miten meillä toimitaan?

Nyt kaikkien jäsenten ideat ovat tervetulleita eli käykää lukemassa ja kommentoimassa 13.5 mennessä!
 Kommenttien lisäksi voit myös lyhyemmin vain kannattaa tai esittää kriittisiä kysymyksiä.

Ylläpitäjän täytyy hyväksyä erikseen kotisivuille tulevat kommentit ja ne päivittyvät tavoitteen mukaan päivittäin. STAP-ryhmä muokkaa kommenttien pohjalta seuraavan luonnoksen, jota käsitellään 19.5. jäsentapaamisessa. Jäsentapaamisessa on tarkoitus vielä keskustella ja päästä sellaiseen yhteisymmärrykseen, että voidaan yhdessä hyväksyä tekstin sisältö.

STAP ryhmä

***

STAP-ABC toimintaperiaatteita ja tovietikettiä
LUONNOS 28.4.2013

1. Mikä Stadin Aikapankki on?

Stadin Aikapankissa (STAP) vaihdetaan moninaisia palveluita aikaa vastaan yhteisön jäsenten välillä. Vaihtojen periaatteena on, että kaikkien aika, työ ja avun tarve ovat yhtä arvokkaita. Stadin Aikapankissa yksi tovi vastaa yhtä työtuntia.

Stadin Aikapankki toimii kansainvälisesti tunnetun Time Banking –idean mukaisesti ja se on osa kansainvälistä Community Exchange System –verkostoa. Tähän verkostoon kuuluu erilaisia paikallisraharyhmiä ja aikapankkeja yli 50 eri maasta. STAP käyttää CES:n verkkotoria, minkä etuna on se, että jäsenet voivat tehdä vaihtoja Suomessa ja eri maissa olevien aikapankkien kanssa.

Stadin Aikapankin toiminta-alueena on pääkaupunkiseutu laajasti määriteltynä. STAP on osa niiden suomalaisten aikapankkien verkostoa, jotka myös käyttävät CES:n verkkotoria.

Stadin Aikapankin toiminta on kaikille avointa eli jäseneksi voivat liittyä kaikki yksityishenkilöt. Alaikäiseltä edellytetään vanhemman suostumus osallistumiseen. Liittyessään jäsenet sitoutuvat toimimaan tovietiketin mukaisesti (ks. kohta 4). Stadin Aikapankkiin voi liittyä jäseneksi myös yhteisöjä, joiden toiminta tukee STAP:n arvoja ja toimintaperiaatteita (ks. kohta 2).

Stadin Aikapankki on rekisteröimätön, puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yhteisö. STAP:ssa on jäsennetty yhteisiä arvoja ja toimintaperiaatteita, jotka määrittävät jäsenten yhteistä toimintaa ja kuvaavat STAP:n asemaa suhteessa muihin yhteiskunnan toimijoihin.

2. STAP:n arvot ja toimintaperiaatteet

Stadin Aikapankin toiminta on luonteeltaan kulttuuria kehittävää. STAP vahvistaa paikallisia yhteisöjä sekä tukee sosiaalisesti ja ekologisesti oikeudenmukaista paikallistaloutta, jossa jokaisella ihmisellä on yhtäläinen arvo ja osallistumisen mahdollisuudet.

Stadin Aikapankin toiminta perustuu seuraaviin arvoihin ja periaatteellisiin lähtökohtiin:

Ø Tasa-arvo
Olemme kaikki yhdenvertaisia ja jokaisella meistä on yhteiselämässä tarvittavia voimavaroja. Kaikkien työ on yhtä arvokasta. STAP:ssa palvelujen tarjoajat ja käyttäjät ovat tasavertaisessa asemassa keskenään.

Ø Yhteisöllinen vastavuoroisuus
Hyvät teot kiertävät laajassa yhteisössä, ei vain kahden henkilön välillä. Stadin Aikapankissa vastavuoroisuus tarkoittaa sitä, että me sekä annamme omaa aikaamme muille että saamme yhteisöltä apua tarvittaessa. Lähtökohtana on, että me tarvitsemme toisiamme ja saamme pyytää apua muilta.

Ø Me-henki ja yhteisöllisyys
Yhteisöllisyyden vahvistaminen on tärkeää sekä jäsenten välillä että laajemmin asuinalueilla ja yhteiskunnassa. Aikapankkitoiminta ja siinä muodostuvat uudet tuttavuudet tukevat yhteisöjä, joissa jokaisella on mahdollisuus käyttää kykyjään sekä omaksi että yhteiseksi hyväksi.

Ø Ekologinen kestävyys
STAP:n toiminta kunnioittaa luonnon kantokyvyn rajoja. Vähennämme ympäristövaikutuksia, koska tavoitteena on jättää elinvoimainen maapallo myös tuleville sukupolville. Tuemme luontaista lähituotantoa sekä käytettyjen tavaroiden kierrätystä ja yhteiskäyttöä.

Ø Taloudellinen oikeudenmukaisuus
Hyvinvointia turvataan aikaan perustuvan vaihtovälineen eli tovien avulla, mikä tukee solidaarisia taloudellisia vaihtosuhteita. Keskinäisen avun merkityksiä ja vaikutuksia ei voi, eikä tule, mitata rahassa. Stadin Aikapankin toiminnalla ei täten ole yhteyttä taloudellisen voiton tavoitteluun.

Ø Paikallisuus ja osallistava kulttuuri
Paikalliset ihmiset tietävät itse, miten yhteisöelämä parhaiten palvelee yksilöiden, yhteisöjen ja ympäristön hyvinvointia. Osallistuvassa ja osallistavassa kulttuurissa kaikilla on tasa-arvoinen mahdollisuus kehittää itseään ja paikallista yhteiselämää vapaasti muiden kanssa sosiaalisesta taustastaan ja erityisyydestään riippumatta.

Ø Omaehtoinen toiminta ja autonomia
Aikapankkitoiminta perustuu jäsenten ja laajemmin toiminta-alueella asuvien ihmisten tarpeisiin sekä omaehtoiseen osallistumiseen. Kaikki STAP:n toiminta lähtee jäsenistä ja nojaa oma-aloitteisuuteen. Autonomia korostaa itsenäistä asemaa suhteessa muihin yhteiskunnan toimijoihin.

Ø Yhteistyö ja oikeudenmukainen päätöksentekomenettely
STAP:n sisäisessä toiminnassa pyritään yhteistyöhön ja keskinäisen ymmärryksen lisääntymiseen. Toiminnan kehittäminen perustuu konflikteja ennaltaehkäisevään kaikkia tyydyttävään yhteisymmärrykseen. Kaikille jäsenille pyritään mahdollistamaan yhtäläinen osallisuus toiminnan kehittämisessä.

3. STAP käytännössä

Stadin Aikapankin toiminnassa ei käytetä rahaa, kuten euroja. STAP toimii ilman ulkopuolista rahoitusta ja tarkkoja toimintasuunnitelmia.

Stadin Aikapankin toimintaa koskevat päätökset tehdään jäsentapaamisissa ja jäsenäänestyksissä. Aikapankin toiminnan ylläpitämiseen ja sen kehittämiseen tähtäävää työtä koordinoi STAP-ryhmä, jonka toiminta on avoin kaikille jäsenille. Aikapankin kehittämistyötä korvataan STAP:n yhteistoveista siihen kuluneen ajan mukaan, kuitenkin niin, että veloitetaan korkeintaan jäsenten yhdessä päättämä määrä kuukaudessa.

Stadin Aikapankin jäsenmaksu on 1 tovi / vuosi. Jäsenmaksuista kertyneet tovit käytetään STAP:n toiminnan ylläpitämiseen ja muuhun kehittämistyöhön. Lisäksi Stadin Aikapankissa kerätään vaihtojen määrän perusteella ”veroja” eli yhteistoveja, joiden avulla osallistutaan esimerkiksi hyvinvointia, ekologista kestävyyttä ja oikeudenmukaista taloutta tavoittelevien yhteisöjen toimintaan. Yhteistoveilla kannetaan laajempaa yhteisvastuuta, minkä ansiosta on mahdollista huolehtia niistä yhteiskunnan jäsenistä, joiden mahdollisuudet avun tarjoamiseen ovat vähäiset. Yhteistoveja kerätään velottamalla yhteisötilille kaksi prosenttia sekä palvelun tarjoajan että saajan tileiltä. Palvelun saajan osuus kohdistuu aina STAP:n yhteisötilille, kun taas palvelun tarjoaja voi kohdistaa omat yhteistovinsa valintansa mukaan jollekin Stadin Aikapankissa mukana olevalle yhteisölle.

Jäseneksi haluavat yhteisöt hyväksytään kahden kuukauden välein järjestettävissä jäsentapaamisissa. Yhteisöjen täyttämät hakemuslomakkeet lähetetään kaikille jäsenille tiedoksi ennen jäsentapaamista. Kiireisissä ja perustelluissa tapauksissa STAP-ryhmä voi myöntää yhteisölle alustavan jäsenyyden, joka vahvistetaan vielä seuraavassa jäsentapaamisessa.

Stadin Aikapankissa voi pyytää apua muilta ennen kuin on saanut itse kerättyä toveja: tarjotun ja saadun avun ei tarvitse mennä yksi yhteen. Vastavuoroisuuden edistämiseksi tileille on sovittu ylä- ja alarajoiksi 50 tovia. Rajat on kuitenkin aina harkittavissa tapauskohtaisesti. Stadin Aikapankissa mukana oleva Aika parantaa –verkosto ottaa yhteyttä STAP:n jäseniin, jotka ovat ylittäneet 50 tovin rajan. Verkosto arvioi jäsenen elämäntilannetta ja, jos paljon tukea tarvitsevan jäsenen on vaikeaa ottaa palveluita tai tarjota apuaan ja kerryttää tovejaan, jäsentä voidaan tukea STAP:n yhteisötoveilla. Myös kaikkien jäsenyhteisöjen velkaisia tilejä voidaan toiminnan jatkamisen tarpeessa tukea yhteisötoveilla. Tukien perusteena ei kuitenkaan voi olla tavaravaihtoihin perustuva tovivaje.

Sekä yksilö- että yhteisöjäsenet voivat erota Stadin Aikapankista milloin vain ilman erillisiä perusteluja, jos heidän tilinsä eivät ole miinuksella.

4. Hyvien vaihtojen tovietiketti

STAP tarjoaa puitteet palveluiden vaihdoille. Kukin jäsen vastaa kuitenkin itse tekemistään sopimuksista eli STAP ei ota vastuuta yksittäisten jäsenten tekemistä vaihdoista. STAP:ssa toimitaan avoimesti, pääsääntöisesti omalla nimellä ja kantaen henkilökohtaista vastuuta omista toimistaan.

Vaihdot ovat jäsenten välisiä eikä STAP verkostona aseta tiukkoja sääntöjä toiminnalle. Luottamuksen lisäämiseksi ja toiminnan helpottamiseksi olemme kuitenkin määritelleet “tovietiketin”, joka sisältää seuraavanlaisia suosituksia:

Vaihtotarjoukset ja –pyynnöt verkkotorilla
– Kirjoita ilmoituksissa selvästi ja riittävän yksityiskohtaisesti tarjottavan palvelun sisältö tai vaihtopyynnön tarve.
– Poista vanhentuneet ilmoitukset verkkotorilta.
– Pidä voimassa vain sellaisia vaihtotarjouksia, joita koskeviin pyyntöihin pystyt lähiaikoina vastaamaan.
– Tarjoudu tekemään vain sitä, mitä haluat ja missä voit tarjota osaamistasi.
– Sinulla on vapaus kieltäytyä yksittäisistä vaihtopyynnöistä (vaikka olet niitä yleisesti tarjonnut).

Vaihdoista sopiminen ennen vaihtoa
– Vastaa yhteydenottoihin mahdollisimman pian. Kuittaa saamasi viestit myös silloin, jos et voi tarjota palvelua tai et enää tarvitse apua.
– Sovi palveluiden vaihdoista etukäteen riittävän yksityiskohtaisesti väärinkäsitysten välttämiseksi.
– Jos sopimuksiin tulee muutoksia, ilmoita vaihtokumppanille heti, kun mahdollista. Jos vaihtokumppani ei tule sovittuun tapaamiseen, toinen osapuoli saa laskuttaa tovin toteutumattomasta vaihdosta ja vaihtoon valmistautumisesta.
– Tutustu vaihtokumppaniisi tarvittaessa etukäteen ja sovi mahdollisen tutustumiskäynnin tovituksesta.
– Vaihtoon liittyvistä matkoista ei pääsääntöisesti veloiteta: sovi asia etukäteen, jos haluat veloittaa niistä erikseen (joko toveja tai euroja).
– Sovi ennen vaihtoa, miten palvelukseen suoraan liittyvät muut mahdolliset kulut (materiaalit, tilat, raaka-aineet, matkakulut ym.) korvataan. Suosituksena on, että myös ne korvataan toveina, mutta asia voidaan sopia osapuolten välillä tapauskohtaisesti ennen vaihtoa.

Vaihtojen toteuttaminen
– Vaihtotilanteissa edistämme omalla käytöksellämme rehellistä ja reilua yhteisöllisyyttä.
– Kunnioitamme toisiamme, ja olemme osa erilaisuutta arvostavaa ja ymmärtävää verkostoa.
– Sopimalla tovimäärästä etukäteen tai heti vaihdon jälkeen ylläpidämme avoimuuden kulttuuria.
– Tavaroita lainattaessa on huolehdittava tavaroiden kunnosta ja sovittava erikseen, missä kunnossa tavara palautetaan. Tarvittaessa vaihtajat voivat sopia lainaamiseen sisältyvästä pantista.

Palvelujen tovittaminen (eli tilittäminen CES-verkkotorilla)
– Vaihtojen pääsääntönä on aina, että palvelusta tilitetään toveja siihen kuluneen ajan mukaan eli myös desimaalit ovat käytössä. Tovien määrään ei tulisi vaikuttaa vaihdon lopputuloksen laatu (esimerkiksi ovatko ikkunat riittävän puhtaat), elleivät vaihdon osapuolet erikseen toisin sovi.
– Vaihtoon käytettyjen tovien määrä on hyvä varmistaa yhdessä heti vaihdon jälkeen, mikäli toveista ei ole sovittu etukäteen.

Vaihtojen jälkeen
– Myyjä veloittaa tovit tehdyistä vaihdoista mahdollisimman pian.
– Jos vaihtojen lopputuloksesta syntyy erimielisyyksiä, on vaihtojen osapuolten ensisijaisesti sovittava asia neuvottelemalla. Jos asiassa ei päästä yksimielisyyteen neuvottelemalla, asiaa voi selvittää yhdessä STAP-ryhmän kanssa.
– Jos olet tyytyväinen vaihtoon, voit auttaa muita jäseniä ja hyödyttää koko yhteisöä kirjoittamalla vaihtokumppanistasi suosituksen verkkotorilla.

Tavarat Stadin Aikapankissa
– Tavaroita ja STAP:n kautta tehtäviä tuotteita (esim. villasukkia, luomuruokaa…) vaihdettaessa vaihdon arvo (”hinta”) määritellään aina kokonaan toveissa.
– Luokittele tavarailmoitukset verkkotorilla Tavarat-kategoriaan, jotta ne eivät sekoita palveluilmoituksia ja ihmiset osaavat etsiä niitä erikseen.
– Tavaroiden tarjoajat määrittelevät tuotteiden arvon toveissa arvioiden sen kohtuullisuuden.

10 vastausta artikkeliin: STAP-ABC toimintaperiaatteita ja tovietikettiä

 1. Taisto Kesseli sanoo:

  Kommentteja Kohtaan 4. Hyvien vaihtojen tovietiketti
  Ensin lainaus ehdotetusta tekstistä, sen alla korjausehdotus

  Lainaus 1:
  ”STAP tarjoaa puitteet palveluiden vaihdoille. Kukin jäsen vastaa kuitenkin itse tekemistään sopimuksista eli STAP ei ota vastuuta yksittäisten jäsenten tekemistä vaihdoista. STAP:ssa toimitaan avoimesti, pääsääntöisesti omalla nimellä ja kantaen henkilökohtaista vastuuta omista toimistaan.”
  Korjausehdotus:
  Poistetaan sana ”pääsääntöisesti”. Jokaisen on pystyttävä toimimaan omalla nimellään.

  Lainaus 2 ” – Poista vanhentuneet ilmoitukset verkkotorilta.”
  Korjausehdotus:
  ”Poista vanhentuneet ilmoitukset verkkotorilta:
  – Työpyynnöt heti kun tehtävä on toteutettu.
  – Työtarjouksissa on suositeltavaa käyttää määräaikaista tarjousta ja keskeyttää tai uusia
  se tarvittaessa.”

  Lainaus 3 ”- Tarjoudu tekemään vain sitä, mitä haluat ja missä voit tarjota osaamistasi.”
  Korjausehdotus:
  Tarjoudu tekemään vain sitä, mitä todella osaat ja missä voit tarjota osaamistasi.

  Lainaus 4 ”- Vaihtoon liittyvistä matkoista ei pääsääntöisesti veloiteta: sovi asia etukäteen,
  jos haluat veloittaa niistä erikseen (joko toveja tai euroja).”
  Korjausehdotus:
  Ehdotan koko lauseen poistoa turhana päällekkäisyytenä, koska asiaa on tarkennettu seuraavassa
  lauseessa, josta alla lainaus. Lauseet ovat sitäpaitsi ristiriitaisia keskenään.
  ”- Sovi ennen vaihtoa, miten palvelukseen suoraan liittyvät muut mahdolliset kulut (materiaalit, tilat, raaka-aineet, matkakulut ym.) korvataan. Suosituksena on, että myös ne korvataan toveina, mutta asia voidaan sopia osapuolten välillä tapauskohtaisesti ennen vaihtoa.”
  Perustelu:
  Ei ole mitään järkeä rajoittaa työn suorittajan kiinnostusta vain aivan lähellä oleviin kohteisiin.
  Matka H:ssä saattaa kestää enemmän kuin pikku työ. Sitäpaitsi, ei ole kohtuullista että työn tekijä
  ottaa esim. julkisen liikenteen kertamaksuja omaksi kulukseen; kaikissa rahalla laskutettavissa
  töissä matkan kustannukset (aika ja työ) velitetaan poikkeuksetta. Miksi sitten AIKAPANKKI
  olisi poikkeus yleiseen, kohtuulliseen sääntöön? Kuluista sopimisen voi jättää osapuolten väliseksi.

 2. Hei,
  Minusta kaikki vaikuttaa oikein hyvältä ja fiksulta.
  Yst,
  N.C.

 3. Harry Sileoni sanoo:

  Teksti vaikuttaa hyvältä. Tekstin ylläpidon kannalta teknisenä parannuksena ehdotan että siirretään kirja esim. Google Driveen tai muuhun pilvipalveluun jossa dokumenttia voi kommentoida ja muutoksia voi katsoa automaattisesta versiohistoriasta. Dokumentin saa tuolta myös ladattua ulos Word- tai PDF-muotoisena.

 4. Iina Hepolehto sanoo:

  Hei,

  tavarat ovat ilmeisesti puhuttaneet melko paljon Stadin aikapankin tapaamisissa. Huomasin, että Tavarat Stadin Aikapankissa -kohtaa pitäisi ehkä hieman täsmentää. Toinen lause on, ”Luokittele tavarailmoitukset verkkotorilla Tavarat-kategoriaan, jotta ne eivät sekoita palveluilmoituksia ja ihmiset osaavat etsiä niitä erikseen.”. Oletteko ajatelleet, että tämä koskee myös lainattavia ja vuokrattavia tavaroita? Jos koskee, mitä ”Vuokraaminen ja lainaaminen” -kategoriaan sitten kuuluu jos ei esineitä? Mielestäni vuokraaminen ja lainaaminen on kuitenkin palvelu, mutta useimmiten siihen liittyy vain tavaroiden lainaamista, yhtäkkiä en keksi muuta järkevää lainattavaa.

  Voisiko ajatella, että myös Vuokraaminen & Lainaaminen -kategoria piilotettaisiin? Vaikka itsekin teen tavaravaihtoja, myönnän että tavarapaljous tarjouslistalla turhauttaa.

 5. Tovityöläinen sanoo:

  Mielestäni toiminta on alkanut rönsyillä liikaa. Pitäisi keskittyä vaan olennaiseen eli palveluiden vaihtoon tunti-tunnista periaatteeseen. Kaikenlainen ylimääräisten pienen puuharyhmän aateellinen soopa pitäisi jättää pois. Toviverojen kerääminen kahdessa eri muodossa ja tämä toisten työpanosten jakaminen epämääräisin perustein ei mielestäni pitäisi kuulua toimintaan.

  Toiminnan tulisi olla mahdollisimman vähän kantaaottavaa, selkeää ja kaikille avointa (myös muille kuin pienelle sisäpirille), jotta mahdollisimman moni voisi ajatella käyttävänsä palvelua. Palvelu jo perusmuodossaan tukee riittävästi yhteisöllistä toimintaa, ei kenelläkään tulisi olla syytä käyttää veroina kerättyjä työtunteja vastikkeetta (poislukien aivan välttämättömin toiminnan pyörittämiseksi)

  On aika selvää että esim. jos jokin yhdistystystoiminta ei kanna ilman kolmansien osapuolien ilmaista työpanosta, niin tuskin toiminta on silloin muutenkaan kannatettavaa, oli sen takana sitten kuinka hienot aattelliset kuvaukset tahansa.

 6. Harri Ahola sanoo:

  Korjatkaa kielioppivirhe:
  ”Rajat on kuitenkin aina harkittavissa tapauskohtaisesti.”
  Pitää olla: ”Rajat ovat kuitenkin aina harkittavissa tapauskohtaisesti.”

 7. ikassu sanoo:

  säännöt OK!
  Kuulin toiselta jäseneltä, että tuntuu jopa röyhkeältä, jos täällä on jäseniä, jotka tavaroita hankkimalla menevät surutta miinukselle – onko tämä isokin ongelma ja onko mietitty aiemmin jotain sääntöä/suositusta?

 8. Olga sanoo:

  Muuten etiketti on hyvä mutta kannatan Kesselin ehdottamia tarkennuksia tekstin. Ehdotan myös että kirjautuessa vaadittaisiin koko nimi, osoite ja sotu, näiden ei tietenkään tarvitse olla näkyvissä julkisesti mutta olisi hyvä että ne ovat ylläpidon tiedossa. Kaikkein paras olisi jos liittyessä olisi mahdollista tunnistautua vaikka verkkopankin tunnuksilla.
  Kun jäseniä on näin paljon (mikä on tietenkin loistavaa:)), ei ”naapurikontrolli ”enää toimi.

  Olisiko tavarat mahdollista laittaa kokonaan omaksi aikapankikseen johon voisivat liittyä vain ne jotka haluavat vaihtaa tavaroita? Näin ne jotka eivät kaipaa tavaravaihtoa, säästyisivät ilmoitustulvalta.

 9. Ilona Heikkinen sanoo:

  Mielestäni tavarat voisi erottaa tästä toiminnasta kokonaan muihin foorumeihin… kun puhutaan aikapankista olisi luontevaa keskittyä ihan nimenmukaisesti, siihen tovi tovista. Se toisi selkeästi myös viestiä siitä, ettei tavarat ja asioiden omistaminen tuo elämään sisältöä. Ekologista toki on kierrättää tavaraitoita jne…mutta niille voisi olla ihan oma foorumi.

 10. Rivijäsen sanoo:

  Tavaroiden lainaamista ja vuokraamista vastaan puhuu sekin, että osa tavaroista saattaa pyynnöistä huolimatta ”unohtua” lainaajalle – miten silloin toimitaan, kun jäsen pyynnöistään huolimatta ei saa esim. arvokkaampaa tavaraa takaisin?

  Palveluiden / osaamisen vaihdot: pitkäjänteistä työskentelyä (1-12 kk ajanjaksolle jakautuvat työvaiheet) vaativat palvelukset/projektit puolestaan voisi vinkata laskuttamaan kahdessa erässä, niin maksut ja hommat ei jää kuukausiksi tai jopa vuosiksi roikkumaan.

  Sosiaaliturvatunnusta ei mielestäni ole järkevä jaella/vaatia kirjautuessa, jo tietoturvasyistäkään.
  Onko muuten tuollasivuilla rekisteri/tietoturvaselosta – en ole huomannut… sehän on kai pakollinen Suomessa?

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s