Katsaus Stadin Aikapankin verokeskusteluun 19.8.2013

Katsaus Stadin Aikapankin verokeskusteluun 19.8.2013

Ohessa Stadin Aikapankin elokuisen veroihin liittyvän jäsentapaamisen (11.8) ja sen seurauksena kokoontuneen veroryhmän ensimmäisen tapaamisen (15.8.) antia. Kaikki jäsenten kommentit aiheeseen liittyen ovat tervetulleita! Kommentit voi jättää täällä kotisivulla (sivujen ylläpitäjä hyväksyy päivittäin uudet kommentit). Välikatsaus on päivitetty 24.8.2013.

Jotta tämä kirje palvelisi mahdollisimman hyvin kaikkia Aikapankin jäseniä, se on jaettu kolmeen osioon:

– TAUSTAA keskustelun lähtökohdista

– STAPin VEROKESKUSTELU, jossa vedetään yhteen tähänastinen keskustelu
– MITÄ SEURAAVAKSI osiosta löytyy miten osallistua ja/tai seurata verokeskustelua

TAUSTAA

Aikapankki järjesti keskustelutilaisuuden jäsenilleen Aikapankkien verottamisesta 11.8.2013. Keskustelussa kerättiin näkemyksiä verottajan aikomukseen kirjoittaa ohjeistus Aikapankkien verotukseen liittyen (tapaamisen muistiinpanot löydät täältä). Kolmetuntisen tapaamisen jälkeen päätettiin perustaa ja jatkaa keskustelua STAPin veroryhmässä, johon kuuluu noin 10 jäsentä. Ryhmä kokoontuu seuraavien viikkojen ajan säännöllisesti pohtimaan ja valmistelemaan STAP:n verokantoja sekä miettimään, miten verottajaa ja päätöksentekijöitä kannattaa lähestyä. Ryhmään voi liittyä kuka tahansa aikapankkilainen, keskustelua voi seurata myös täällä. Veroryhmän tarkoituksena on muodostaa STAP:n yhteistä kantaa verokysymyksiin lähiaikoina. Jäsenet pääsevät kommentoimaan ehdotuksia myöhemmin.

Verohallinto ilmoitti kesäkuussa, että ohjeistusta Aikapankkien verotukseen tullaan tarkentamaan alkusyksyn aikana. Asiaan on ottanut kantaa myös monet kansanedustajat, muun muassa Anna Kontula kirjallisella kysymyksellään. Toistaiseksi suunnitteilla ei ole uusia Aikapankkitoimintaa määrittäviä lakeja, vaan tällä hetkellä ohjeistusta, mikä selviää myös ministeri Urpilaisen vastauksesta Kontulan kysymykseen.

Verohallinto teetti oman selvityksensä keväällä Aikapankeista. Sen mukaan mikään ei osoita, että Aikapankissa kierrettäisiin veroja. Myös uutisoinnista seurannut yleinen keskustelu ja voimakkain mielipide torjusi Aikapankkien verottamisen, mutta tarkempaa keskustelua siitä, mitä kaikkea Aikapankki on ja mitä se merkitsee, ei ole toistaiseksi käyty tiedotusvälineissä tai niiden keskustelupalstoilla.

Aikapankki ymmärretään sekä jäsentensä keskuudessa että sen ulkopuolella monella tavoin. Se on sekä rahataloutta täydentävä että rinnakkainen talousmalli,  joka edistää yhteiskunnallista muutosta. Erilaiset näkökulmat eivät kuitenkaan poissulje toisiaan, ja siksi on kiinnostavaa pitää useat näkökulmat mukana myös verokeskustelussa. STAP:n jäsentapaamisissa muotoiltiin viime kevään aikana yhteiset toimintaperiaatteet ja tovietiketti, joiden mukaan STAPissa toimitaan.

Tovietikettti ja ABC:Stadin Aikapankissa (STAP) vaihdetaan moninaisia palveluita aikaa  vastaan yhteisön jäsenten välillä. Vaihtojen periaatteena on, että  kaikkien aika, työ ja avun tarve ovat yhtä arvokkaita. Stadin  Aikapankissa yksi tovi vastaa yhtä työtuntia.Stadin Aikapankin tavoitteena on edistää ihmisten keskinäistä avunantoa  ja sitä kautta kehittää kulttuuria yhteisöllisempään suuntaan. STAP  vahvistaa sosiaalisesti ja ekologisesti oikeudenmukaista  paikallistaloutta, jossa jokaisella ihmisellä on yhtäläinen arvo ja  osallistumisen mahdollisuudet. Tovietiketti ja ABC kokonaisuudessaan löytyy täältä.

Miksi Aikapankkitoiminta ei ole ristiriidassa verottajan toiminnan kanssa?

Suomalaisella veropolitiikalla turvataan perusoikeuksia, jotka on määritelty sekä perustuslaissa että kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa.

Hyvinvoinnin ylläpitäminen tarkoittaa perusoikeuksien lisäksi myös tuloerojen tasaamista, jolla on positiivisia vaikutuksia koko yhteiskuntaan. Koska nykyinen rahatalousmalli ei ole onnistunut turvaamaan perustarpeet varmistavia palveluita kaikille tavalla, joka samalla mahdollistaisi ihmisten mahdollisimman suuren osallistumisen ja vaikuttamisen, tarvitaan täydentäviä ja rinnakkaisia järjestelmiä, jotka voivat olla myös transformatiivisia eli muutosta vahvistavia. Tällainen on esimerkiksi Aikapankki, jonka pyrkimys on muun muassa vahvistaa ihmisten välisiä tukiverkostoja ja turvallisuudentunnetta. Stadin Aikapankki ja Suomen muut noin 40 aikapankkia eivät ole harvinaisuus, vaan samanlaista toimintaa on monessa maassa, mistä keskusteltiin myös 11.8. järjestetyssä jäsentapaamisessa. Lisätietoja löytyy englanniksi esimerkiksi täältä.

On tärkeää muistaa ja saada viranomaiset ymmärtämään , että aikapankit ovat kansalaisten itsensä organisoimaa ja ylläpitämää toimintaa. Eli,  tällä hetkellä jokainen aikapankki määrittelee itse itseään eikä ole olemassa universaalia Aikapankkia: STAPin periaatteet eivät sido muita Suomen aikapankkeja ja täten STAPin verokeskustelu ei tarkoita sitä että haluaisimme vapauttaa kaikkea Aikapankki toimintaa euroverotukselta! Toisaalta, tapa jolla STAP on määritellyt toimintansa (STAP ABC) ja sen perusteilla käy verokeskustelua, voisi nähdä (poliittisena) mahdollisuutena sekä ehdotuksena luoda arvo- sekä toimintaperusta kaikille Suomen Aikapankeille. Täten STAPin verokeskustelu voisi nähdä kattavan Suomen Aikapankki toimintaa sinänsä. Asiasta on käytävä keskustelua poliittisella sekä aikapankkien välisellä tasolla.

Aikapankki mahdollistaa ja kannustaa ihmisiä ja yhteisöjä oma-aloitteisesti ja eettisesti tuottamaan hyvinvointia lähiympäristölleen, myös niille, joiden voimavarat eivät riitä avun antamiseen muille tai avusta maksamiseen.

STAPin VEROKESKUSTELU

Viime jäsentapaamisessa 11.8. keskustelua käytiin kolmessa ryhmässä. Keskustelun pohjaksi otettiin kolme näkökulmaa, jotka katsottiin tärkeiksi näkökulmiksi verottajan näkokulmasta :

1.    Ammattimaisen toiminnan rajaaminen aikapankkien ulkopuolelle

2.    Pysytään euroverotuksen ulkopuolella

3.    Kehitetään toviverotusta vaihtoehtona

Keskustelua samoista kysymyksistä jatkettiin myös veroryhmän tapaamisessa 15.8.

Tapaamisissa nousi esiin viisi tärkeää asiaa:

1. ei euroverotusta aikapankin toiminnalle

2. ei erontekoa ns. ammattimaisen työn ja ei-ammattimaisen työn välille

3a. Aikapankin eettinen ulottuvuus voidaan määritellä niin, että se on verotuksen tavoitteita täydentävä

3b. Aikapankki pitää ja voi taata että sen toiminta ja toimijat tuovat eettistä ja osallistuvaa sekä osallistavaa hyvinvointia

4. Tovivero

5. Kokeiluajasta/selvitysajasta STAPille

Näkökulmia perusteluineen löytyy  myös11.8. järjestetyn jäsentapaamisen muistiosta, mutta alla muutama poiminta eri näkökulmiin liittyen:

1. ei euroverotusta aikapankin toiminnalle

– Aikapankki ei ole siinä toimiville pelkästään konkreettista hyötyä vaan vähintään yhtä tärkeää on turvallisuus ja solidaarisuusnäkökulma; välittäminen on vähintään yhtä tärkeitä kuin saatu hyöty, esim. ikkunanpesu, minkä takia saatua palvelua ei voi mitata rahassa, tuotteistaa tai hyödykkeistää (välittämistä ja hoivaa ei voi laittaa tilavuusmittoihin eikä hinnoitella”)

– veronkierto vaikeaa, koska jokaisella vain 24h vuorokaudessa, joten ainakaan laajamittaiseen hyötyyn ei voi päästä. Netissä on paljon toisenlaisia markkinoita, jossa yrittäjät voivat saada paljon enemmän taloudellista hyötyä

– Suomessa ei veroteta työtuntien vaan ansioiden mukaan

– aikapankkitoiminta on pientä varsinkin jos sitä vertaa suuryrityksiin, jotka harjoittavat aggressiivista verosuunnittelua ja jopa veronkiertoa

Euroverotus olisi ristiriidassa Aikapankin toimintaperiaatteiden kanssa jossa ei tehdä arvollista eroa erilaisten palveluiden välillä. Eli esim. juristin tarjoama palvelu on saman arvoista vaikkapa siivous- tai kuljetuspalvelun kanssa (1 tovi / 1 tunti). Euroverotus kuitenkin vaatisi, että esim. juristin palvelut olisi arvoitettava Euromarkkinoiden mukaisesti missä arvoerot ovat hyvin huomattavia.

– Euroverotus rajoittaisi voimakkaasti Aikapankin toimintaa ja heikentäisi sitä, sillä se toimisi monille kannustimen vastakohtana. Mahdollinen Euroverovelvollinen aikapankissa joutuisi maksamaan veroa euroissa jolloin hän selvästikin jäisi häviölle sillä hänen palvelunsa arvo aikapankissa ei ole sidottu euroihin vaan toveihin jotka ovat hänen työstään riippumatta muiden palveluiden kanssa samanarvoisia. Toisin sanoin, vaikka esim. juristin palvelusta joutuisi maksamaan enemmän euroveroa kuin siivouspalvelusta (juristin palvelut ovat euromarkkinoilla siivouspalvelua arvokkaammat) näiden palveluiden tovi-arvo on kuitenkin sama. Aikapankissa toimivan henkilön työpalveluiden arvotasavertaisuus on Aikapankin hyvinvointia tuottavalle mekanismille keskeinen. Niitä palveluita joita euromarkkinoilla arvoitetaan hyvin korkeasti ja usein tuottavat vähätuloisille suurta taloudellista huolta, ovat aikapankin tovimarkkinoilla saatavilla tasavertaiseti, tuloeroista riippumatta. Eli esim. sähkömiehen tai juristin tarjoama palvelu on saatavilla aivan samaan hintaan kuin oma, kenties euromarkkinoilla vähäarvoisempi, työ. Täten on tärkeä ymmärtää, että kaikki ns. ammattimainen työpalvelu jota  tuotetaan aikapankissa avaa kyseisen palvelun tasavertaisempaan saatavuuteen ja lisää näin ollen pääsyä tarvittaviin (hyvinvointia edistäviiin) palveluihin jokaiselle aikapankissa mukaan olevalle tasavertaisesti. Tämä pitäisi selvästi ymmärtää verotoimintaa tukevana ja täydentävänä toimintana.

2. ei erontekoa ns. ammattimaisen työn ja ei-ammattimaisen työn välille

– ammattimaisen, ei-ammattimaisen sekä elinkeinoharjoittamisen erottaminen aikapankkitoiminnasta on jo teknisesti hankalaa ja todennäköisesti veisi enemmän verottajan resursseja mitä se toisi

– työn luonne on muuttumassa  – on käytävä keskustelua mitä on uusi työ, mitä on työ ja mitä ei ole työ (onko työtä vain se mistä saada rahaa, miten hoivatyö jne)

– todella erikoistuneet ammatinharjoittajat (esim. lakimiehet, sähkömiehet ym.) tuskin tekevät aikapankkityötä taloudellisessa hyötymielessä, koska rahamarkkinoilla he saisivat moninkertaisen palkkion verrattuna vaikkapa lastenhoitajaan. Aikapankissa juristin ja lastenhoitajan työ on kuitenkin yhtä arvokasta.

Jäsenet toivat esille että “yritystoimintaa on sekä yksilöjäsenillä että yhteisöjäsenillä, ja monien mielestä on loistavaa, että mukana on yrityksiä, jotka haluavat tulla mukaan antamaan palveluita ja olemaan yleistä hyvää tekeviä yrityksiä”.

3a. Aikapankin eettinen ulottuvuus voidaan määritellä niin, että se on verotuksen tavoitteita täydentävä

Esille tuli sitten ne arvot, mitkä on ollut tärkeitä STAP:n kehityksessä. Aikapankin eettinen ulottuvuus tarkoittaa sitä, että Aikapankin toimijoina ovat yksilöt, kansalaisjärjestöt, paikalliset eettisen talouden toimijat tai  sosiaalialan yrittäjät, joiden tärkeimpänä tavoitteena on ajaa sosiaalisia ja ekologisia arvoja (ja jotka eivät tähtää ensisijaisesti taloudelliseen voittoon).

Koettiin tärkeänä, että voidaan siten osoittaa verottajalle, että Aikapankki on tila joka takaa eettisen toiminnan, minkä takia verottajalla ei pitäisi olla syytä puuttua toimintaan. Tämä liittyy myös yllä (kohdassa 1.) mainittuun, eli siihen, että STAPin kautta kaikki nämä ABCn mukaiset palvelut ovat tasavertaisesti kaikkien STAP jäsenten saatavilla sillä kaikki työ on saman arvoista ja, että euroverotus ei lannistaisi ketään tuottamasta myös (rahamarkkinoilla) korkea-arvoisia  palveluita aikapankissa.

3b. Aikapankki tukee osallistuvaa ja osallistavaa hyvinvointia

STAP veroryhmässä listattiin asioita, joiden avulla Aikapankki voi tukea että sen toiminta ja toimijat tuovat eettistä ja osallistuvaa hyvinvointia:

– eettisten periaatteiden kautta (esimerkiksi Stadin Aikapankin ABC)

* kaikki toiminta STAPissä kuuluu ABC-periaatteiden alle

* jos työtä tehdään yritykselle, yritys pitää liittää Aikapankkiin

* STAP:n arvot ja toimintaperiaatteet määrittelevät, voiko yritys liittyä Aikapankkiin

* uudet yhteisöjäsenet hyväksytään eettisten periaatteiden pohjalta jäsentapaamisissa

– STAPissa muutamat ihmiset seuraavat aktiivisesti verkkotorin vaihtoja

– STAPissa vertaistuotannon logiikan mukaan jokainen jäsen seuraa ja voi epäselvissä tilanteissa selvittää, mitä tapahtuu omassa Aikapankissa

4. Tovivero

“Toviverotus on looginen: valuutta toveina, maksetaan verot toveina.”

Aikavero toimii Aikapankin arvojen ja periaateiden mukaan – se on tapa vahvistaa Aikapankin toimintaa, sekä antaa ihmisille lisämahdollisuuden kestävän kehityksen mukaiseen, demokraattiseen, osallistavaan ja paikalliseen tapaan ylläpitää ja lisätä hyvinvointia.

Stadin Aikapankissa kerätään jo nyt vaihtojen määrän perusteella “veroja” eli yhteistoveja veloittamalla yhteisötilille kaksi prosenttia sekä palvelun tarjoajan että palvelun saajan tililtä. Palvelun saajan osuus kohdistuu aina STAP:n yhteisötilille, kun taas palvelun tarjoaja voi kohdistaa omat yhteistovinsa valintansa mukaan jollekin Stadin Aikapankissa mukana olevalle yhteisölle. “STAP:n sisäinen vero on solidaarisuuden muoto, osoitus siitä, että aikapankeissa voidaan kantaa laajempaa vastuuta ja pitää huolta heikoimmista”.

Helsingin kaupunki on jo esittänyt tukensa Aikapankille. 3.9. 2012 hyväksymässään globaalin vastuun strategiassa luvussa ”Taloudenhoidon vastuullisuus ja harmaan talouden torjunta” todetaan: “Sosiaalisen kestävyyden, kaupunkilaisten omaehtoisen elämän ja talouden vakauden edistämiseksi kaupunki selvittää miten se voi tukea aikapankkien toimintaa.”


Toviverotusta voitaisiin toteuttaa vuoropuhelussa kaupungin tai kunnan kanssa. Yksi jäsentapaamisessa esitetty ajatus oli, että Aikapankki “esittelisi Helsingin kaupungille ja/tai verottajalle kertyneen toviveron määrän sekä selvittäisi, mihin kertyneitä veroja on käytetty”. Kaupunki voisi ehdottaa muita kohteita joihin toviveroja voisi kohdentaa, ja mikäli ne sopivat Aikapankin toimintaan, eli vastaavat arvoja ja periaatteita, halukkaat toimijat voisivat kohdistaa aikansa niihin.

Yhdeksi suureksi kysymykseksi on noussut tarve selvittää verottajan kanta toviveroihin. Tämä kysymys liittyy läheisesti siihen, ymmärretäänkö Aikapankin tovit täydentävänä ja muokkaavana, yhteisiä eettisiä tavoitteita edistävänä  järjestelmänä, joka toimi rahatalouden rinnalla loogisesti oman “valuutan” ja omien verojen kanssa. Ja toisaalta on kysyttävä, kuinka pitkälle toveja voi ja kannattaa rinnastaa rahaan.

Sisäinen tovivero nähdään yhtenä vahvana argumenttina sille, miksi verottaja voisi antaa euroverovapautuksen Aikapankeille. Toviveroa voitaisiin toteuttaa aluksi esimerkiksi määräaikaisena kokeiluaikana (kts. lisää seuraava kohta).

5. Kokeiluajasta/selvitysajasta STAPille

Jäsentapaamisessa keskusteltiin myös, että edellä mainittujen asioiden lisäksi ehdottaisimme verottajalle kokeilu- ja selvitysaikaa, minkä aikana saataisiin myös enemmän dokumentoitua tietoa Aikapankin eduista, voitaisiin selvittää sitä,  miten Aikapankin toimintaa voisi kehittää ja voitaisiin seurata mahdollisia ongelmia.. Kokeiluaika voisi olla esimerkiksi kaksi vuotta. Verottaja on omassakin selvityksessään todennut, että nykyiset ohjeistukset on toistaiseksi toimivia, koska aikapankeissa ei ole todettu ongelmia ja että asiaan voidaan palata jatkossa, jos tarvetta tarkemmalle sääntelylle ilmenee.

Tapaamisissa mainitut syyt lisäajan sekä lisäselvityksen puolesta ovat:

– “STAPin toiminta on pientä; ainakin mitä tulee heidän määrittelemään ammatilliseen työhön,  perusteellisempi selvitys olisi parempi kun hukata voimavaroja turhaan byrokratian monimutkaistamiseen (miten he voivat määritellä ammatinharjoittajien työn, ja miten verotetaan ei euro-toimintaa jne.)”

– “luotaisiin parempi mahdollisuus selvittää STAPin  yhteiskuntahyötyä/hyvinvoinnin edistämistä (joihin verorahojakin  käytetään).”

– “verottaja voisi kokeiluaikana pyytää esim. STAPilta haluamiaan selvityksiä”

MITÄ SEURAAVAKSI?

Kuten yleisen jäsentapaamisen keskustelutilaisuudessa päätettiin, keskustelua on jatkettu kaikille avoimessa veroryhmässä. Erillinen veroryhmä on kokoontunut kerran, ja tarkoitus on jatkaa tapaamisia pitkin syksyä. Tavoitteena on kirjoittaa STAPin yhteinen näkökulma verokeskusteluun sekä tuottaa verottajalle tietoja STAPin tavoitteista ja toiminnasta, joka auttaa verottajaa ymmärtämään Aikapankkitoimintaa mahdollisen ohjeistuksen luonnostelussa ja varsinaisen lopullisessa muotoilussa. Verohallinnosta on pyydettäessä vastattu, että STAP pääsee kommentoimaan luonnosta.

Tapaamiset ovat avoimia kaikille STAPin jäsenille, eikä ennakkotietoa verotuksesta tarvitse mukaan liittymiseksi. Seuraa STAP tapahtumakalenteria!

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s